Αδιατάρακτη κοπή

Αδιατάρακτη κοπή σε στοιχεία από μπετόν
  • Χρήση καινοτόμου εξοπλισμού για την μικρότερη δυνατή εκπομπή κραδασμών
  • Χρήση εξειδικευμένων μεθόδων